Pododjeljenje za pravne, administrativne i zajedničke poslove

U Pododjeljenju za pravne, administrativne i zajedničke poslove vrše se poslovi koji se odnose na: provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti stambenih odnosa, imovinskih i stambenih pitanja izbjeglih raseljenih lica; rješavanje imovinskih pitanja vlasnika i nosilaca stanarskih prava, prava izbjeglih i raseljenih lica na alternativni smještaj; uvođenje u posjed vlasnika i nosilaca stanarskih prava; prenos stanarskih prava; pripremu nacrta ugovora o zakupu stambenih jedinica; utvrđivanje prava na alternativni smještaj raseljenih lica i izbjeglica; izradu nacrta rješenja iz nadležnosti Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja; vođenje postupka po žalbama i obnovu postupka po rješenjima Apelacione komisije Brčko distrikta BiH, provodi obnovljeni postupak po pravosnažnim sudskim presudama, priprema nacrte ugovora, odluka i drugih akata u Programu obnove stambenih jedinica, izrađuje nacrte akata poslovanja (ugovori, aneksi, sporazumi i dr.), priprema nacrte zakona te izmjene i dopune istih u skladu s ukazanim potrebama, nacrte odluka, pravilnika, uputstava, instrukcija, kao i nacrte drugih akata koje donosi Vlada, gradonačelnik i Skupština Brčko distrikta BiH iz nadležnosti Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, te razmatra pristigle prednacrte zakona i općih akata drugih odjeljenja i institucija Vlade Brčko distrikta BiH i na iste daje komentare.